Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Proeftuin Julianalaan
Wat is de Proeftuin?
Een project voor kwetsbare jongeren als tussenstap naar zelfstandig wonen. Training, ondersteuning en begeleiding staan centraal. De totale verblijfsduur is maximaal twee jaar. Het gaat dus om tijdelijk wonen op weg naar zelfstandigheid. De jongeren proeven  letterlijk aan op maat begeleiding  richting zelfstandigheid en zelfstandig wonen.

Voor wie zijn de woningen in de Proeftuin?
Voor kwetsbare jongeren in de leeftijd 18 tot 27 jaar.

Waarom is deze locatie geschikt?
Het bestemmingsplan geeft ruimte aan maatschappelijke voorzieningen. Bijzondere woonvormen vallen binnen maatschappelijke voorzieningen.  Op deze locatie is het mogelijk om één of meerdere zelfstandige woonunits binnen een wooneenheid te realiseren voor verzorgingsbehoevenden. Daarbij bevindt de locatie zich in een prikkelarme omgeving. Alle aandacht gaat uit naar het leren om zelfstandig te wonen. 
Definitie verzorgingsbehoevenden:
Verzorgingsbehoevenden zijn in dit geval de jongeren die begeleiding/training  nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. Als zij zelfstandig kunnen wonen, is hun training klaar. Ze gaan dan op zoek naar een woning op de woningmarkt. 

Welke partners werken samen aan dit initiatief?
De zorgpartijen Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Kwintes en GGz Centraal werken samen met UWOON en de gemeente Ermelo aan dit initiatief.

Wat is de rol en verantwoordelijkheid van elke partner?
Het is een concept “scheiden van wonen en zorg”. Woningcorporatie UWOON heeft de intentie om de woningen te verhuren. De gemeente Ermelo is verantwoordelijk voor de bestemmingsplannen en vergunningen. De zorgpartners voor de 24-uurs zorg en beschikbaarheid.

Het vergunning proces
Hoe ziet het proces eruit?
Voordat we kunnen starten met de bouw van de woningen moet de gemeente hiervoor een vergunnig afgeven. We kunnen de vergunning aanvragen zodra een aantal omgevingsonderzoeken klaar zijn. Tegen deze vergunning kan bezwaar worden gemaakt. 
Planning
Okt – dec 2020: Voorbereiding vergunningaanvraag: door initiatiefnemer uit te
voeren onderzoeken en uitwerking definitief ontwerp.
Nov – dec 2020: Communicatieplan definitief maken en uitvoeren.
Nov – dec 2020: Ondertekening anterieure overeenkomst.
Dec 2020- jan 2021: Aanvraag omgevingsvergunning.
Feb – mrt 2021: Ter inzagelegging verleende vergunning.

Welke onderzoeken moeten nog worden uitgevoerd?

  • Bodemonderzoek en een asbest- in bodemonderzoek. 
  • Quick scan Flora en Fauna incl. ecologisch advies groen- en natuur inclusief bouwen.
  • Aeriusberekening.

Wanneer starten de onderzoeken?
De onderzoeken worden of zijn al uitgevoerd. De onderzoeken moeten afgerond zijn voordat de vergunningaanvraag kan worden ingediend.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stappen en ontwikkelingen?
Op deze website staat alle actuele informatie over het proces. 
In het eerste kwartaal 2021 is er nog een informatiebijeenkomst.
Het is het de bedoeling dat er een regelmatig overleg komt met een afvaardiging van de buurt. Dit zal minimaal 2x per jaar plaatsvinden op initiatief van de zorgpartners.

Bij wie kan ik terecht als ik tussentijds vragen heb?
U kunt uw vragen stellen via proeftuinjulianalaan.ermelo@ggzcentraal.nl
U kunt ook bellen met Jantine van Norden via 06-57223874 of met de begeleiding van de proeftuin 06-82522090.

Hoe kan ik meepraten/invloed uitoefenen op dit plan?
Er organiseren  (digitale) informatiebijeenkomsten waar de verschillende partijen aanwezig zijn om de voortgang met u te bespreken en vragen te beantwoorden.
Data en tijdstippen informatiebijeenkomsten: Woensdag 9 december 2020 10:00-11:00 uur / 14:00-15:00 uur / 19:30-20:30 uur.
Eerste kwartaal 2021 op een nog te plannen datum en tijdstip.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen dit plan?
Nadat de vergunning verleend is, ligt deze 6 weken ter inzage. Als u bezwaar heeft kunt u een bezwaarschrift indienen binnen deze termijn.

Wat gebeurt er met bezwaren in dit plan?
U krijgt binnen 6 weken of 12 weken na afloop van de ter inzage termijn een beslissing over uw bezwaar. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als u het niet eens bent met het besluit over uw bezwaar, kunt u beroep aantekenen. U dient dit beroep binnen 6 weken na het besluit in te dienen. 
U moet rekening houden op minstens 1 jaar doorlooptijd voor behandeling van uw beroep bij de rechtbank. Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan. U moet rekenen op minstens 1 jaar doorlooptijd voor behandeling van uw beroep bij de Raad van State.

De proeftuin en haar bewoners
Wat voor mensen komen er te wonen in de proeftuin?
De proeftuin richt zich op kwetsbare jonge mensen (18-27 jaar) die onder begeleiding van de zorgpartners de laatste stap naar zelfstandig wonen zullen maken.

Wat wordt bedoeld met GGZ-problematiek?
GGZ-problematiek is er in diverse vormen en gradaties. De bewoners van de proeftuin hebben bijvoorbeeld  autisme, een depressie, ADHD, etc.

Waarom is de proeftuin een goede oplossing?
De overheid wil dat mensen met een psychiatrische aandoening passende geestelijke gezondheidszorg krijgen op de juiste plaats. De proeftuin Julianalaan biedt hen deze passend plek met begeleiding en bevordert hun zelfstandigheid.

Wie bepaalt welke mensen hier mogen wonen?
Dit kan op twee plekken worden gedaan. Als het gaat om beschermd wonen loopt dit via de centrale toegang georganiseerd door de GGD. De partners betrokken bij de proeftuin besluiten samen om een jongere wel of niet te plaatsen in de proeftuin. 
Daarnaast kunnen jongeren vanuit huis of elders aangemeld worden. Dat gebeurt via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beschikking. Dit wordt besproken in een intaketeam, georganiseerd door betrokken partners.

Van wie huren de bewoners in de proeftuin?
Als UWOON de verhuurder wordt, huren de bewoners van deze woningcorporatie.

Woon ik nog wel veilig als de proeftuin in mijn omgeving komt?
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het in de buurt onveiliger wordt met de komst van de proeftuin. De bewoners zijn net als u en ik ‘gewone’ burgers. Zij hebben alleen ondersteuning en begeleiding nodig om zelfstandigheid aan te leren.
Daarnaast is er een 24-uurs bereikbaarheid van medewerkers.  
Goed te weten is dat de zorgpartners altijd nauw samenwerken met gemeentelijke diensten. 
Voor de start van de proeftuin komt er voor de buurt één bekend telefoonnummer. Dit nummer is 24 uur per dag beschikbaar.

Begeleiding
Wat voor begeleiding is er beschikbaar voor de bewoners van de proeftuin?
Dagelijks zijn er zorgprofessionals van de samenwerkende zorgpartners aanwezig en in de avond/nacht is er een mobiele avond/nachtdienst beschikbaar.

Wie houdt de situatie rondom de proeftuin in de gaten?
De zorgprofessional, avond/nachtdienst komt op verschillende tijden op het terrein en heeft contact met de jongeren. Mochten er onregelmatigheden plaatsvinden dan kunnen deze 24 uur per dag worden gemeld.

Waar gaan de bewoners naar school of naar werk?
Dit is heel verschillend. De één volgt nog een studie volgen en de ander is aan het werk.

Wat gebeurt er bij herhaaldelijk overlast situaties?
Belangrijk is dat deze jongeren zelf gemotiveerd zijn voor het wonen in de proeftuin. Het is dus een eigen keuze en verantwoordelijkheid. Mocht er toch herhaaldelijk overlast zijn, dan kijken de zorgpartners in overleg met de bewoner naar een alternatief.